Logo Logo

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

zajištění a poskytnutí jazykové zkoušky společností Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Tyto podmínky (VOP) vstupují v platnost dne 1. února 2016

Preambule

Poskytovatel je obchodní společností, jejíž hlavním předmětem podnikání je mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti v rámci této činnosti pořádá a realizuje jazykové zkoušky dle poptávky spotřebitelů. Poskytovatel je oficiálním autorizovaným administrátorem mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English (licenční číslo CZ050), CaMLA (licenční číslo 710) a Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (licenční číslo CZE 1465). Poskytovatel je zároveň oprávněn k realizaci mezinárodních jazykových zkoušek LanguageCert ve spolupráci s mateřskou společností edulab s.r.o. (licenční číslo 3333).

Objednatel je spotřebitelem, který má zájem o absolvování jazykové zkoušky popsané v Závazné registraci ke zkoušce (dále jen „registrace“).

Tyto VOP poskytovatele tvoří nedělitelnou součást registrace, kterou si objednatel objednává u poskytovatele služby spočívající mimo jiné v zajištění a provedení jazykové zkoušky, a následné také uzavřené smlouvy o zajištění a poskytnutí jazykové zkoušky. Jejich ustanovení se použijí pro příslušný smluvní vztah tehdy, není-li v příslušné smlouvě ujednáno jinak. Tyto VOP obsahují práva a povinnosti obou účastníků smlouvy, včetně postupu při uzavření smlouvy apod.

Objednavatel prohlašuje, že mu byly před uzavřením příslušné smlouvy jasně a srozumitelně poskytnuty všechny pro daný obchod potřebné informace uvedené v § 1811, odst. 2 a také v § 1820, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“, tedy:

- identifikace poskytovatele včetně jeho telefonického spojení a adresy pro doručování (elektronické) pošty,

- označení a popis služby, která je mu poskytována vč. jejích hlavních vlastností, ceny vč. DPH, místa čerpání služby apod.,

- informace o možnosti od této smlouvy odstoupit a o následcích takového kroku,

- údaje o právech z vadného plnění, vč. způsobu jejich uplatnění,

- údaje o způsobu poskytnutí služeb,

- údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku.

I. Uzavření smlouvy

Objednatel vyplní prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele na internetových stránkách www.elec.eu, anebo v listinné formě závaznou registraci ke zkoušce dostupnou buďto na uvedených internetových stránkách, nebo v prostorách poskytovatele. Do registrace je povinen uvést především své jméno, trvalé bydliště, telefonní číslo a emailovou adresu (v případě objednávky kurzu pro třetí osobu, tytéž údaje této osoby), dále přesnou identifikaci jím zvolené jazykové zkoušky: typ zkoušky, termín konání, místo konání a cenu. Takto vyplněnou registraci je objednatel povinen podepsat a doručit poskytovateli osobně, prostřednictvím poštovního doručovatele, nebo jako přílohu emailové zprávy. Takto zaslaná registrace je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 NOZ, je právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy a objednatel se cítí registrací vázán, budeli ze strany poskytovatele akceptována. Spolu s podepsanou registrací je objednatel povinen zaslat poskytovateli i tyto VOP opatřené jeho podpisem. Platí, že nabídka objednatele na uzavření smlouvy je po dobu 14-ti dnů ode dne jejího doručení poskytovateli neodvolatelná. Dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky ve smyslu § 1740, odst. 3 NOZ, se má na mysli mimo jiné i uvedení jiného dne či místa konání zkoušky.

Smlouva o zajištění a poskytnutí jazykové zkoušky je uzavřena akceptací registrace (nabídky) objednatele ze strany poskytovatele, respektive okamžikem, kdy tato akceptace bude doručena objednateli. Pro účely smlouvy postačí, pokud akceptace poskytovatele bude objednateli zaslána prostřednictvím emailové zprávy na adresu uvedenou objednatelem v objednávce, nebo bude sdělena např. i telefonicky.

Účastníci se výslovně dohodli, že smlouva o zajištění a poskytnutí jazykové zkoušky nemusí být uzavřena v písemné listinné podobě, postačí, pokud bude nabídka ze strany objednatele zaslána emailem a tato nabídka bude akceptována poskytovatelem buďto telefonicky, nebo emailem. Totéž platí i pro jakékoliv změny již uzavřené smlouvy.

Uzavřením smlouvy se poskytovatel zavazuje zajistit objednateli absolvování jazykové zkoušky a její provedení za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto VOP a objednatel se zavazuje této zkoušky v dohodnutém termínu a místě zúčastnit a zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu. Za součást zajištění zkoušky, a tedy za služby poskytovatele dle této smlouvy, se považuje mimo jiné i provedení registračních a přípravných úkonů pro objednatele u dané zkouškové instituce.

II. Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli sjednanou cenu služeb spojených se zajištěním a poskytnutím jazykové zkoušky (dále jen „služeb“) dle registrace. Výše ceny za konkrétní zkoušku je vždy zveřejněna u dané zkoušky na webových stránkách www.elec.eu, a to v přehledu termínů jednotlivých zkoušek. Cena za jednotlivé zkoušky stejného typu se mohou v různých termínech mírně lišit v závislosti na vyhlašovaných zvýhodněních.

Bez prostředně po uzavření smlouvy je objednateli vystavena elektronická faktura ve formátu pdf. Tato faktura je zasílána elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednatele nebo jeho zákonného zástupce. Splatnost faktury je 7 dnů, ale v odůvodněných případech (např. pozdní registrace) je poskytovatel oprávněn uvést splatnost kratší.

Úhrada ceny služeb je podmínkou poskytnutí služby. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny služeb, je tento povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se dohodnuté ceně služeb a poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo na poskytnutí služeb ve shodě s předpisy a požadavky zkouškových institucí, které udělily poskytovateli autorizaci k administraci těchto zkoušek. Tyto předpisy a požadavky jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele. Objednatel je zároveň povinen řídit se těmito předpisy a požadavky před zahájením jazykové zkoušky a v jejím průběhu.

V případě, že obsahem uzavřené smlouvy (na základě registrace objednatele) je dohoda, že cena za služby bude fakturována osobě odlišné od objednatele, prohlašuje objednatel ve smyslu § 2018 NOZ, že splní tento peněžitý dluh za dlužníka, pokud jej tento nesplní v dohodnuté době. Stává se tak ručitelem hlavního dlužníka.

Objednatel má ve smyslu § 1829, odst. 1 NOZ právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí obsahovat identifikaci smlouvy, objednatele, jazykové zkoušky shodně s identifikací uvedenou v registraci a musí být odeslána poskytovateli v uvedené 14 denní lhůtě, a to buď prostřednictvím poštovního doručovatele, nebo emailem. V případě, že s plněním smlouvy (služeb poskytovatele) již bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Součástí služeb poskytovatele dle této smlouvy je i objednávka a úhrada ceny zvolené zkoušky u jedné z institucí, které provedení zkoušky ověřují a následně vystavují certifikáty. Pokud tedy poskytovatel objedná či uhradí cenu zvolené zkoušky před vypršením lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy a objednatel v této lhůtě od smlouvy skutečně odstoupí, je povinen uhradit poskytovateli cenu již poskytnutých služeb, tedy především cenu uhrazenou uvedené instituci.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli služby spojené se zajištěním a poskytnutím zvolené jazykové zkoušky, a to v termínu a místě dohodnutém ve smlouvě a ve shodě s předpisy a požadavky zkouškových institucí, které udělily poskytovateli autorizaci k administraci těchto zkoušek.

Poskytovatel je povinen zajistit poskytování služeb řádným způsobem dle uzavřené smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel má právo provádět změny v organizaci jazykové zkoušky, měnit zkoušející a místo a čas zkoušky.

Poskytovatel má právo ze zkoušky vyloučit objednatele bez nároku na náhradu, pokud se k ní dostaví ve stavu opilosti či pod vlivem jiné návykové látky, případně pokud hrubým způsobem bude narušovat průběh zkoušky.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně zrušit naplánovanou zkoušku z následujících důvodů:

- nemoc lektora, provozní problémy,

- nemožnost zajištění prostor k provedení zkoušky bez zavinění poskytovatele (např. havárie vody, elektřiny, topení apod.),

- další důvody vzniklé bez možnosti ovlivnit je ze strany poskytovatele.

Poskytovatel oznámí objednateli zrušení zkoušky vyvěšením oznámení na kanceláři školy a vnitřních vchodových dveřích do školy, případně zasláním oznámení e-mailem či telefonicky. Poskytovatel není zodpovědný za situace, kdy není možné objednavatele zastihnout na telefonu a takto mu oznámení o zrušení výuky doručit, anebo v situacích, kdy e-mailová schránka objednatele je plná nebo zrušena. Zrušená zkouška bude poskytovatelem poskytnuta v jiném, poskytovatelem určeném termínu.

IV. Odstoupení od smlouvy

Obě strany mohou od uzavřené smluvního vztahu odstoupit za těchto podmínek:

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti objednavatele stanovené v čl. II., odst. 1 těchto VOP. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo poskytovatele na zaplacení dohodnuté smluvní pokuty.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednavatel opakovaně, a to i přes upozornění, hrubě narušuje průběh zkoušky (např. hlasitým vyrušováním, poškozováním prostor či jiným chováním proti dobrým mravům), nebo pokud se objednatel opakovaně dopustí jednání popsaného v článku III., odst. 4 těchto VOP. V případě takového porušení smlouvy je navíc objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se ceně služeb.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu, ovšem v takovém případě je povinen zaplatit poskytovateli stornopoplatek ve výši 100% ceny služeb.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy ze zdravotních důvodů, které nebyly a nemohly být v okamžiku uzavření smlouvy známy, může být stornopoplatek odpuštěn až do výše 30% z ceny služeb. Objednatel je však povinen tyto důvody sdělit poskytovateli nejpozději do tří dnů od termínu zkoušky, respektive její první části, pokud je zkouška realizována v několika termínech, a to v písemné formě a s originálem lékařského potvrzení. Rozhodnutí o výši stornopoplatku činí poskytovatel v závislosti na rozhodnutí instituce ověřující výsledek zkoušky a je povinen jej sdělit objednateli nejpozději do sedmi týdnů od data doručení lékařského potvrzení.

V. Zkouškový den a průběh zkoušky

Po vyplnění a odevzdání registrace je objednavatel poskytovatelem registrován u dané zkouškové instituce a jsou provedeny úkony nutné pro přípravu zkouškového sezení a vykonání zkoušky objednavatelem.

Zkouškový den začíná prezencí ke zkoušce obvykle 30 až 60 minut před časem zahájení Zkoušky. Po prezenci následuje ústní poučení o průběhu a podmínkách realizace zkoušky. Po poučení je pak zahájena vlastní zkouška. Informace o časech zahájení zkoušky jsou objednateli zasílány e-mailem s předstihem minimálně 48 hodin. Objednatel zodpovídá za to, že jeho e-mailová schránka přijímá elektronickou poštu a že si zprávu vyzvedne. Orientační časový harmonogram průběhu zkoušky je dále vyvěšen ve zkouškových prostorách. Mezi jednotlivými částmi zkoušky je vždy přestávka.

Objednatel, který se nedostaví ke zkoušce včas, je ze zkoušky vyloučen, a to bez náhrady. Ze zkoušky může být dále bez náhrady vyloučen objednatel, který porušuje podmínky realizace zkoušky, ruší ostatní zkoušené, a/nebo zkoušku absolvuje nečestným způsobem - mimo jiné využívá nepovolené prostředky jako např. tzv. taháky, elektronické prostředky nebo jednoduše opisuje, případně se o to opakovaně pokouší.

Objednateli nejsou poskytovány pomůcky nutné pro absolvování zkoušky, jako např. psací potřeby, pastelky, apod. Objednatel je povinen si tyto pomůcky pro absolvování zkoušky zajistit sám. Seznam těchto pomůcek je uveden v propozicích ke zkouškám na webové adrese examinfo.elec.eu.
Objednatel si do zkouškové místnosti může přinést pouze láhev čisté vody o maximálním objemu 0,5 litru. Láhev nesmí být označena etiketou. Sladké nebo horké nápoje, jakožto jídlo, nejsou ve zkouškové místnosti povoleny. Objednatel se může občerstvit o přestávkách mezi jednotlivými částmi zkoušky, a to v místnosti k tomu určené. Objednatel nesmí do zkouškové místnosti vnášet zejména jakékoliv elektronické přístroje.

Objednatel se musí prokázat občanským průkazem nebo pasem, a to před zahájením každé části zkoušky. Pokud objednatel nevlastní ani jeden z těchto dokladů, je povinen s předstihem min. 2 týdnů kontaktovat poskytovatele, který provede kroky k ověření identity objednatele.

V případě, že zkouška neproběhne z důvodu neohlášené absence zkoušejícího, je poskytovatel povinen objednateli zkoušku nahradit v termínu určeném poskytovatelem.

Poskytovatel neodpovídá objednateli za úspěšný výsledek zkoušky. Ten závisí především na vlastní přípravě objednatele. Na reklamace objednatele proti neúspěšnosti zkoušky nebude brán zřetel.

Objednatel ve smyslu § 1834 NOZ výslovně žádá, aby poskytovatel začal s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle článku II., odst. 9 těchto VOP.

Výsledky zkoušky jsou obvykle známy do šesti týdnů od termínu jejího absolvování, zkouškové certifikáty jsou pak k dispozici obvykle do sedmi týdnů od termínu absolvování zkoušky. Zkouškové certifikáty jsou vystaveny pouze těm, kteří u zkoušky uspěli. Předání certifikátu je možné pouze osobně nebo na základě plné moci. Pokud není v moci objednatele si vyzvednout certifikát osobně, může písemně zažádat o jeho zaslání poštou do vlastních rukou. V takovém případě poskytovatel však neručí za správné a úspěšné doručení zásilky, a dále tato služba je poskytovatelem zpoplatněna.

VI. Osobní údaje

Za účelem evidence ke zkoušce, identifikace objednatele a komunikace s ním ohledně absolvování zkoušky a zpracování výsledků, jsou osobní údaje objednatele z registrace ke zkoušce zpracovávány a uchovávány u níže uvedených institucí v závislosti na absolvované zkoušce, a to pouze za účelem uvedeným výše:

Cambridge English Language Assessment, se sídlem 1 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2EU, Velká Británie

CambridgeMichigan Language Assessments, se sídlem Argus 1 Building 535 West William St., Suite 310, Ann Arbor, Michigan, 48103-4978 USA

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, se sídlem Hörlgasse 12/14, 1090 Vídeň, Rakousko

Language Cert, se sídlem

Dále, osobní údaje Kandidáta jsou uchovávány v evidenci Poskytovatele za výše zmíněným účelem a zároveň za účelem další nabídky zboží a služeb.

Některé zkoušky pro dospělé vyžadují pořízení fotografie objednatele, a to za účelem identifikace pro případ, že by objednatel chtěl využít zkoušku jako kvalifikační doklad pro získání imigračního víza do zemí, které zkoušku jako kvalifikační doklad uznávají. Tyto fotografie jsou pořizovány pomocí počítače, šifrovaně zaslány zkouškové instituci a nejsou uchovávány u poskytovatele – software to neumožňuje. Fotografie společně s osobními údaji jsou zpřístupněny imigračním úřadům, a to pouze to v situaci, kdy objednatel oficiálně požádá o imigrační vízum do dané země a dokladuje absolvovanou zkoušku jako splnění některého z kvalifikačních kritérií. Fotografie nejsou využity k žádným jiným účelům. Tyto osobní údaje jsou zabezpečeně uchovávány u následujících institucí:

Cambridge English Language Assessment, se sídlem 1 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2EU, Velká Británie.

S tímto uchováním osobních údajů a nakládání s nimi vyslovuje objednatel výslovný souhlas.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP a práva a povinnosti v nich uvedená jsou součástí smlouvy o poskytnutí jazykového kurzu. Jejich podpisem s nimi objednatel vyslovuje výslovný souhlas.

Účastníci se dohodli, že promlčecí doba všech jejich vzájemných práv vzniklých z této smlouvy činí 4 roky.

Scrollovat nahoru